۲۳
دی

محاسبه درصد چربی بدن با اسکنر سه بعدی تاپ جنسیس

درصد چربی بدن یکی از مهم ترین پارامتدها برای ورزشکاران می باشد که اسکنر سه بعدی تاپ جنسیس درصد چربی کل بدن را با استفاده از اندازه گیری قسمت های مختلف بدن و به کارگیری و بروز ترین متد های درصد چربی ،نمایش می دهد.