۰۳
بهم

محاسبه کاهش وزن با اسکنر سه بعدی تاپ جنسیس

در این بخش از نرم افزار مقدار اضافه وزن شخص محاسبه میگردد و بر روی نوار مورد نظر میتوان فهمید که برای رسیدن به وضعیت مورد نظر باید چقدر وزن کم کند. در قمست پایین نیز میتوان مشخص کرد که با چند روز در هفته فعالیت ورزشی میتوان تا تاریخ مورد نظر به وزن ایده آل رسید.