۲۳
دی

نمایش روند تغییر با اسکنر سه بعدی تاپ جنسیس

اگر شخص چند دفعه اسکن شود، برای تمامی پارامترها و اندازه ها قادر خواهد بود روند تغییرات را به صورت نمودار مشاهده کند.

ادامه مطلب